Text Size

Artikelindex

Deel 5. Geschillenregeling en branchegarantie 

ARTIKEL 19 – Geschillenregeling

1. Geschillen tussen consument en makelaar over de totstandkoming of de
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de makelaar te leveren
of geleverde diensten, kunnen zowel door de consument als door de makelaar
aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Makelaardij,
Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

2. Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de
geschillencommissie slechts bevoegd indien deze een financieel belang van
10.000 euro niet te boven gaan.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk
omschreven bij de makelaar heeft ingediend.

4. Nadat de klacht bij de makelaar is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie
maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig
worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de
makelaar aan deze keuze gebonden. Indien de makelaar een geschil aan de
Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de consument vragen zich
binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De makelaar
dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde
termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.


6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de
Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 20 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen.

1. De NVM staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door
de geschillencommissie uitgebrachte bindend advies, tenzij het bindend advies
binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan
de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend
verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Situaties van surséance van betaling en faillissement zijn van de
nakomingsgarantie uitgesloten zolang het geschil nog niet ter zitting is
behandeld. Situaties van bedrijfsbeëindiging zijn van de nakomingsgarantie
uitgesloten zolang het geschil nog niet aanhangig is gemaakt.

3. De consument kan schriftelijk een beroep doen op de nakomingsgarantie nadat
aantoonbaar is gebleken dat de makelaar het bindend advies niet zelf nakomt,
noch het bindend advies binnen 2 maanden na verzending hiervan ter toetsing
aan de rechter voorlegt. De uitbetaling van het bedrag geschiedt binnen een
termijn van één kalendermaand na ontvangst van het beroep onder voorwaarde
dat de consument zijn vordering op de makelaar aan de NVM heeft
overgedragen.

 

Onze gegevens

 

 

Hans Visser makelaars
valt onder:

Peters & Partners
Makelaars & Taxateurs
Keizersgracht 541
1017 DK Amsterdam
Tel:  +20 (0)20 2250033
Email: info@petersenpartners.nl
www.petersenpartners.nl