Text Size

Artikelindex

Deel 3. Taxatie

 

 

 

ARTIKEL 17 – Taxatie

1. Taxatie van een onroerende zaak is het geven van een waardeoordeel daarover
aan de consument op grond van aard, stand en ligging en de staat waarin de
onroerende zaak zich bevindt en het verstrekken van een eenvoudig rapport
hierover. Tenzij anders is afgesproken geschiedt de taxatie volgens de
geldende versie van het taxatierapport financiering woonruimte dat is
vastgesteld door de representatieve organisaties in de branche. Een taxatie
dient door een makelaar in persoon te worden verricht.

2. Het taxatierapport dient te omvatten: de naam van de consument, het doel van
de taxatie, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale
gegevens, een oordeel over de waarde onder vermelding van de soort daarvan,
bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden, de datum waarop
de taxatie is verricht en de naam en de gegevens van de taxateur. Het
taxatierapport is geen bouwkundig rapport.

3. Tenzij anders overeengekomen wordt het rapport aan de consument
uitgebracht. De makelaar stelt het rapport niet ter beschikking van derden
tenzij hij toestemming heeft verkregen van de consument.

4. De makelaar aanvaardt alleen ten opzichte van de consument
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport, dus niet jegens derden.

5. Tenzij anders overeengekomen is de consument bij opdracht voor taxatie het
overeengekomen honorarium verschuldigd zodra het rapport is afgeleverd.

6. Indien de consument de opdracht tot taxatie intrekt voordat deze is uitgevoerd,
is de consument voor de reeds verrichte werkzaamheden een vergoeding


verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn
gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.

7. De door de makelaar in het kader van de taxatieopdracht noodzakelijk
gemaakte onkosten ter zake van reis en verblijf, leges en kadastraal onderzoek
zullen door de consument worden vergoed.

8. Bij taxatie ingevolge een aan meer makelaars verstrekte opdracht wordt het
tarief door iedere makelaar in rekening gebracht.

9. Bij een opdracht aan meer makelaars gezamenlijk, brengen deze gezamenlijk
rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot
uitdrukking. Slagen de makelaars er niet in tot gezamenlijke conclusies te
komen, dan treden zij in overleg met de consument omtrent het uitbrengen van
een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.

10. Het honorarium wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover
overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening
daarvan zijn overeengekomen, geldt het navolgende:

indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder
taxatiewaarde verstaan:

a. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerende zaak: De
getaxeerde waarde van de gehele onroerende zaak;
b. Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een
lidmaatschapsrecht van een coöperatie: De getaxeerde waarde van dat
appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht.
c. Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van
erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen): Het
getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het
tienvoud van de geldende canon op jaarbasis;
d. Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één soort waarde, of indien
het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk is tevens
andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld
worden: De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende
tariefberekening de hoogste uitkomst geeft;
e. Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: De
onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.

 

Onze gegevens

 

 

Hans Visser makelaars
valt onder:

Peters & Partners
Makelaars & Taxateurs
Keizersgracht 541
1017 DK Amsterdam
Tel:  +20 (0)20 2250033
Email: info@petersenpartners.nl
www.petersenpartners.nl