Text Size

Artikelindex

Deel 1. Algemeen

 

 

 

ARTIKEL 1 – Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Consument: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
b. Makelaar: een bij de NVM aangesloten makelaar dan wel het bedrijf van een
bij de NVM aangesloten makelaar;
c. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder
dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot koop,
verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken (artikel 10 e.v.); de taxatie van
onroerende zaken (artikel 17); vastgoedmanagement (beheer) van onroerende
zaken (artikel 18) en de overige door de makelaar te verrichten diensten.
Onder onroerende zaken worden ook beperkte rechten op onroerende zaken
verstaan zoals erfpacht en opstal;
d. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door de makelaar waaronder de
courtage vermeld onder e;


e. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met
betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken;
f. NVM: Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en
vastgoeddeskundigen NVM gevestigd Fakkelstede 1, 3431 HZ Nieuwegein;
g. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Makelaardij van de Stichting
Geschillencommissies voor consumentenzaken.


ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de
uitvoering van een tussen een consument en een makelaar gesloten overeenkomst van
opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende
zaken.

ARTIKEL 3 – Algemeen en persoonlijk aanbod

1. Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een duidelijke
omschrijving van de dienstverlening die de consument in kwestie mag
verwachten. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de
dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt
verricht.

2. Na kennisneming van het algemene aanbod door de consument, biedt de
makelaar de consument de gelegenheid daarover met hem in onderhandeling te
treden om tot een persoonlijk aanbod te komen.

3. De makelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke persoonlijk aanbod
schriftelijk of electronisch in een opdrachtformulier wordt vastgelegd, waarin
naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen.

4. Het persoonlijk aanbod dan wel het algemene aanbod gaat vergezeld van een
exemplaar van deze algemene voorwaarden.


5. Bij het ontbreken van een door de consument ondertekende schriftelijke of van
de consument afkomstige elektronische opdracht heeft de makelaar geen recht
op betaling van honorarium of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht
bij betwisting alsnog kan bewijzen.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de opdracht

De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen of het persoonlijk
aanbod door de consument.

ARTIKEL 5 – Duur van de opdracht

Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde
tijd.

ARTIKEL 6 – Einde van de opdracht

1. De opdracht eindigt door:

a. vervulling van de opdracht door de makelaar, tenzij er sprake is van een
contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft (artikel 18);
b. intrekking van de opdracht door de consument;
c. teruggaaf van de opdracht door de makelaar;
d. ontbinding door een van beide partijen;
e. overlijden van de consument.


2. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is
geleverd of – in geval van bemiddeling door de makelaar - de beoogde
overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem
verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning door een
natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
is pas sprake van een overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door
beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Het vervuld zijn doet niet af
aan zijn uit die opdracht voortvloeiende verplichting om de consument bij de
afwikkeling te begeleiden.

Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot
uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is
van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van
de opdracht daarvan afhankelijk.

3. Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft
te worden genomen, worden ingetrokken. De consument is ter zake van een
intrekking nimmer schadeplichtig. De makelaar heeft terzake wel recht op
vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 16 en, indien en
voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een
percentage van het loon. Het intrekken van een opdracht dient bij voorkeur
schriftelijk of elektronisch te geschieden.

4. De makelaar kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen.
Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: de in artikel 11 lid 1
beschreven situatie dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de
makelaar en de consument. De teruggaaf door de makelaar dient schriftelijk of
electronisch te geschieden.


5. Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij
sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. Onder
‘wederpartij’ wordt hier verstaan de wederpartij van de makelaar (dit is: de
consument /opdrachtgever) dan wel de wederpartij van de consument (dit is:
de makelaar). De verklaring tot ontbinding dient bij voorkeur schriftelijk of
elektronisch te geschieden.

6. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de
makelaar, respectievelijk de consument de (schriftelijke of elektronische)
mededeling inzake de intrekking, teruggaaf, beëindiging of overlijden
ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.

ARTIKEL 7 – Omzetbelasting, opeisbaarheid

1. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijk verschuldigde
omzetbelasting (BTW).

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 2, zijn alle vorderingen wegens
verschuldigd honorarium, courtage of kosten direct opeisbaar zodra de
overeenkomst tot stand is gekomen of de opdracht is uitgevoerd, dan wel deze
om andere redenen eindigt.

ARTIKEL 8 – Algemene verplichtingen van de makelaar

1. De makelaar voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en
kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de consument. Tenzij
anders overeengekomen mag de makelaar de werkzaamheden nodig voor het
uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten
uitvoeren.

2. De makelaar houdt de consument regelmatig op de hoogte van de vorderingen.

3. De makelaar stuurt de consument een behoorlijk gespecificeerde factuur
waarin een redelijke betalingstermijn wordt vermeld. Indien de consument niet
binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt de makelaar hem een
betalingsherinnering waarin de consument de gelegenheid wordt geboden
alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.

4. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit
een toerekenbare tekortkoming dan wel uit onrechtmatige daad afdoende te
verzekeren en verzekerd te houden.

ARTIKEL 9 – Algemene verplichtingen van de consument

1. De consument verschaft de makelaar naar beste weten en kunnen die
informatie die de makelaar nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.

2. De consument betaalt de makelaar voor de dienstverlening conform de
gemaakte afspraken binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn. Indien
de consument dat nalaat en hij ook geen gevolg geeft aan de in artikel 8 lid 3
genoemde betalingsherinnering, is hij in verzuim en is de makelaar gerechtigd
de wettelijke rente in meerdering te brengen.

3. De makelaar is na verloop van de in artikel 8 lid 3 genoemde termijn van twee
weken bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot


invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid
verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument,
tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.

4. In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van
hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit
welke hoofde dan ook.

 

 

Onze gegevens

 

 

Hans Visser makelaars
valt onder:

Peters & Partners
Makelaars & Taxateurs
Keizersgracht 541
1017 DK Amsterdam
Tel:  +20 (0)20 2250033
Email: info@petersenpartners.nl
www.petersenpartners.nl